Nieuws

Nieuwsbrief

Regelmatig brengt PGB4YOU een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief kunt u diverse wetenswaardigheden vinden over het PGB, zorg, de WMO. Nieuwe activiteiten worden hier eveneens in aangegeven. Indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, neem dan even contact met PGB4YOU op.

CBS: Uitgaven zorg groeien minder snel
Relatief lage groei gehandicaptenzorg verklaard door daling begeleiding en minder inzet van vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen bij mobiliteit. In 2010 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 87,6 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2009. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 7,0 procent in 2008. Daarna volgde in 2009 een kentering met een groei van 5,7 procent. Door een toenemend aantal banen en de stijging van de lonen nam de loonsom van de zorginstellingen in 2010 met ongeveer 5,0 procent toe. Dit blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van het CBS. Terwijl de uitgaven aan de ouderenzorg in 2010 met 5,0 procent meer dan gemiddeld toenamen, namen de uitgaven aan de gehandicaptenzorg slechts toe met 1,3 procent.

Ouderenzorg
Bij de ouderenzorg stegen zowel de uitgaven aan de extramurale zorg (niet in een instelling) als aan de intramurale zorg (in een instelling). Dat komt bij de extramurale zorg vooral door de persoonlijke verzorging van patiŽnten en bij de intramurale zorg door de zorgzwaartepakketten.

Gehandicaptenzorg
De relatief lage groei bij de gehandicaptenzorg wordt vooral verklaard door een daling bij de extramuraal (niet in instelling) verleende zorg, in het bijzonder de begeleiding van patiŽnten, en door minder inzet van middelen bij de voorzieningen voor gehandicapten, vooral vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen bij mobiliteit.
Bron: Zorgmarkt 18 mei 2011

Bestedingsvrijheid en kortdurend verblijf
Heeft u of uw kind geen indicatie meer voor kortdurend verblijf, dan kunt u uw pgb wel blijven besteden aan 'logeren'.
Een ouder vertelde Per Saldo haar ervaring met een medewerker van het CIZ: "Mijn zoon verliest zijn indicatie kortdurend verblijf per juni 2011 en toen ik meldde dat hij in juni nog een logeerafspraak had, zei de medewerker van het CIZ heel nadrukkelijk dat ik het nieuwe pgb niet meer mag gebruiken voor kortdurend verblijf. Ik wees hem op de bestedingsvrijheid, maar hij gaf aan dat dit hierbij niet opgaat."

Wel bestedingsvrijheid
Navraag bij het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) bevestigt ons vermoeden, dat deze opmerking van het CIZ niet klopt. Het is nog steeds mogelijk om kortdurend verblijf in te kopen met een pgb, ook al is er geen indicatie afgegeven voor deze functie. Dit kan vanwege de bestedingsvrijheid die budgethouders hebben, nadat zij hun pgb toegekend hebben gekregen.
Bron: Per saldo 18 mei 2011

CVZ: IQ maatregel niet uitvoerbaar
Het CVZ komt allereerst tot de conclusie dat IQ-tests in het algemeen een beperkte betrouwbaarheid hebben. Er bestaat individueel een variatie aan testresultaten die deze beperktheid duidelijk maken. Daardoor zou het bepalen van een IQ-grens niet goed bruikbaar zijn als criterium. Algemeen is bekend dat IQ-tests van ťťn en dezelfde persoon verschillend kunnen uitvallen. De verschillen kunnen redelijk groot zijn. Dat is afhankelijk van fysieke en geestelijke gesteldheid van de kandidaat op het moment van de test. Gevoelens van depressie kunnen een nadelig gevolg hebben voor het resultaat. Als de kandidaat bijvoorbeeld in een scheidingsprocedure ligt, kan dat negatief uitwerken. Om die reden is een IQ van 70 als criterium onbruikbaar.

Daarnaast stelt het CVZ dat de beoordeling van intellectuele vermogens niets zegt over de ernst van de problemen. Het kan best zijn dat de gevolgen ervan en eventueel andere kwaliteiten van de kandidaat tot veel ernstiger beperkingen leiden. Het CVZ maakt duidelijk dat er sprake kan zijn van chronische beperkingen in de sociale redzaamheid. De vaardigheid om zelfstandig boodschappen te doen is van meer afhankelijk dan een IQ van 69 of 71. Het CVZ dringt aan op verbetering van het screeningsinstrument _Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen_ te verbeteren.

Daarnaast zijn er volgens het CVZ een aantal praktische bezwaren tegen spoedige doorvoering van de maatregel. In de eerste plaats is niet duidelijk om hoeveel te testen mensen het eigenlijk gaat. Bovendien betwijfelt het CVZ of er voldoende gedragsdeskundigen beschikbaar zijn. Op zich zit daarin trouwens een tegenstrijdigheid aangezien het CVZ niet weet hoeveel mensen er getest moeten worden. Hoe dan ook, voor het CVZ is het duidelijk dat een snelle doorvoering moeilijk zal zijn. Bovendien ziet ze weinig heil in de IQ test als criterium.
Bron: Thuiszorgnieuws 20 mei 2011